Scroll Top

U bekijkt de website momenteel in taal NL. Voor aanvullende factchecks en inhoud met betrekking tot andere community's kunt u de vlagpictogrammen gebruiken om van taal te wisselen.

Onze Aanpak

Toezicht op desinformatie terwijl de feiten plaatsvinden

Via onderzoek en opsporingswerk wil Edmo-Belux de impact van desinformatie en antwoorden op desinformatie evalueren om zo desinformatiecampagnes aan te pakken.

De partners in het project werken samen om:

  • Toezicht te houden op de financiële levensvatbaarheid van de nieuwsmediasector in België en Luxemburg en een controlematrix op te stellen met indicatoren voor reclame- en abonnementsinkomsten, (in)directe overheidssteun en filantropie. De gegevens zullen worden verzameld aan de hand van openbaar beschikbare financiële verslagen, beleidsdocumenten en interviews met deskundigen van vertegenwoordigers van mediaorganisaties in (Nederlandstalig en Franstalig) België en Luxemburg.
  • De impact van desinformatiecampagnes op de samenleving en de democratische processen te evalueren aan de hand van kwantitatieve enquêtes en kwalitatieve diepte-interviews. De ontvangst van desinformatiecampagnes zal worden bestudeerd vanuit zowel een aanbod- (inhoud) als een vraagperspectief (kenmerken van het publiek en interpretatieve praktijken), waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop de culturele, politieke en mediacontext van de drie gemeenschappen (Nederlandstalig België, Franstalig België, Luxemburg) vorm geeft aan de relatie van mensen tot desinformatie en democratisch engagement in de publieke sfeer.
  • De doeltreffendheid van platformbeleid te analyseren om desinformatie tegen te gaan. Rekening houdend met de beoordelingen van de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) en de Europese Commissie over de Praktijkcode tegen desinformatie, de voorbereidingen voor de wet op de digitale diensten en het Europees actieplan voor democratie, en na overleg met ministeries en regelgevende instanties voor de media, zullen wij het beleid en de praktijken van de belangrijkste onlineplatforms toetsen aan de verbintenissen in de Praktijkcode tegen desinformatie.
  • Te onderzoeken of de waargenomen desinformatie door kwaadwillende groepen wordt gebruikt om het publieke debat of politieke processen opzettelijk te beïnvloeden. De taak bestaat in het verrichten van onderzoek op basis van openbroninformatie (OSINT) naar desinformatiecampagnes op diverse platforms, het vaststellen van trends, dreigingen en mogelijke actoren en het grondig beschrijven van de recent vastgestelde activiteiten.